ul. Grzybowska 9, Warszawa +48 22 627 41 69 przychodnia@prof-med.pl

 • Home
 • Jak wypełnić skierowanie na badania lekarskie krok po kroku?

Jak wypełnić skierowanie na badania lekarskie krok po kroku?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zatrudniającego nowego pracownika jest skierowanie go do lekarza medycyny pracy, w celu przeprowadzenia badań, które potwierdzą brak przeciwskazań do wykonywania pracy w określonych warunkach. W zależności od warunków oraz specyfiki pracy pracodawca może być dodatkowo zobowiązany do skierowania pracownika na badania sanitarne. Są również sytuacje, w których pracodawca jest zwolniony z obowiązku skierowania pracownika na badania. Te ostatnie dotyczą przede wszystkim zatrudniania pracowników z aktualnymi orzeczeniami lekarskimi stwierdzającymi brak przeciwwskazań do podjęcia i świadczenia pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu. Wzór skierowania na badania medycyny pracy został ściśle określony przez ustawodawcę jako załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Możecie go Państwo pobrać z naszej strony internetowej.

Jak prawidłowo wypełnić skierowanie na badania lekarskie?

Zacznijmy od tego, że skierowanie na badania musi być wydane w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz jest przeznaczony dla lekarza medycyny pracy, drugi zachowuje pracownik. Pracodawca jest natomiast zobowiązany do wykonania kopii wydanego skierowania i przechowywania jej wraz z orzeczeniem lekarskim w aktach osobowych pracownika. Co powinno się znaleźć na skierowaniu?

Rodzaj badań

Pracodawca może skierować pracownika na jeden z trzech rodzajów badań:

 • badanie wstępne, na które kierowany jest nowo zatrudniony pracownik,
 • badanie okresowe, któremu podlegają pracownicy po upływie ważności badań wstępnych,
 • badanie kontrolne, któremu podlegają pracownicy w pozostałych przypadkach, np. po powrocie do pracy po chorobie dłuższej niż 30 dni.

Prawidłowo wypełnione skierowanie na badanie lekarskie powinno zawierać informację o rodzaju badania.

Dane pracownika

Skierowanie na badanie powinno zawierać następujące dane personalne pracownika:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszania,
 • stanowisko pracy.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL w skierowaniu należy podać serię i nazwę dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy również datę urodzenia. Dodatkowo, w przypadku osoby przyjmowanej do pracy pole dotyczące adresu zamieszkania powinno pozostać puste.

Najwięcej trudności przysparza pracodawcom opis stanowiska pracy. Co powinien zawierać prawidłowy opis stanowiska pracy, żeby stanowić podstawę dla wydania ważnego orzeczenia lekarskiego?

Opis stanowiska pracy

W części dotyczącej opisu stanowiska pracy należy zawrzeć informacje o wszystkich rodzajach wykonywanych prac i/lub podstawowych czynności. Należy przy tym uwzględnić sposób i czas wykonywanych czynności wraz z podaniem orientacyjnej liczby godzin dziennie, miesięcznie lub rocznie.

W skierowaniu na badania musimy również zawrzeć opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na danym stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, czynników szkodliwych dla zdrowia oraz wszelkich czynników uciążliwych.

Przy opisie czynników szkodliwych i uciążliwych wyróżniamy pięć grup:

 • I to czynniki fizyczne, w skierowaniu powinniśmy wypisać wyniki ostatnich pomiarów podając nazwę czynników oraz wielkość narażenia (stężenie lub natężenie oraz krotność wartości dopuszczalnej, jeśli pomiary wykazują jej przekroczenie)
 • II to pyły, w ich przypadku powinniśmy zastosować identyczny opis jak w przypadku czynników fizycznych z grupy I, 
 • III to czynniki chemiczne, które również charakteryzujemy w taki sam sposób, jak scharakteryzowane zostały czynniki fizyczne z grupy I,
 • IV to czynniki biologiczne, w ich przypadku należy wpisać nawę lub rodzaj czynnika, a także jego źródło,
 • V to inne czynniki niebezpieczne, które również należy charakteryzować w skierowaniu na badania.

Skierowanie powinno zwierać łączną liczbę czynników niebezpiecznych, w ramach której należy wprowadzić sumę czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy/prac wskazanych w skierowaniu.